Hoppa till sidans innehåll

Bestämmelser för Västserien


ÖVERSIKT 

  1.    Organisation                                                                                   

  2.    Deltagande föreningar    

  3.    Tävlingsklasser, åldersgränser, licenskrav samt dispenser     

  4.    Seriens sanktionskategorier

  5.    Antal lag per serie                                                                          

  6.    Lagens inplacering i divisioner och serier 

  7.    Enkelserie                                                                                        

  8.    Anmälan                                                                                         

  9.    Fullföljande                                                                                    

10.    Kontaktmän                                                                                   

11.    Spelprogram                                                                                   

12.    Inbjudan till match

13.    Matchtider                                                                                      

14.    Laguppställning                                                                             

15.    Genomförande av match

16.    Matchlängd 

17.    Underlag                                                         

18.    Bollar

19.    Domare

20.    Matchdagar

21.    Ändring av matchdag

22.    Otjänlig väderlek

23.    Resultatrapportering

24.    Kostnader

25.    Poängräkning och särskiljning

26.    Plaketter, diplom och vandringspris

27.    Protester

28.    Övriga bestämmelser

29.    Representationsbestämmelser

 

1. ORGANISATION

Västserien indelas i en utomhusserie och en inomhusserie. Dessa behandlas i fråga om upp- och nedflyttning var för sig. Seriesystemet administreras av Svenska Tennisförbundet Västs tävlingsblock. Till sin hjälp har tävlingsblocket Svenska Tennisförbundet Västs kansli för att genomföra serierna.

 

2. DELTAGANDE FÖRENINGAR

Endast föreningar anslutna till Svenska Tennisförbundet har rätt att delta i Västserien. Föreningar, som ej tillhör Svenska Tennisförbundet Väst, kan av tävlingsblocket efter prövning i varje enskilt fall tillåtas deltaga.

 

3. TÄVLINGSKLASSER, ÅLDERSKLASSER, LICENSKRAV och DISPENSER

I Västserien inbjuds till spel i följande tävlingsklasser

1. Herrar Elit (lic)                                                 2 singlar, 1 dubbel
2. Herrar motion                                                  2 singlar, 1 dubbel
3. Pojkar 16 (lic)   t.o.m. det år de fyller 16 år     2 singlar, 1 dubbel
4. Pojkar 14 (lic)   t.o.m. det år de fyller 14 år     2 singlar, 1 dubbel
5. Pojkar 12A        t.o.m. det år de fyller 12 år     4 singlar, 1 dubblar
6. Pojkar 12B          t.o.m. det år de fyller 12 år   4 singlar, 1 dubblar
7. Pojkar 12C        t.o.m. det år de fyller 12 år     4 singlar, 1 dubblar
8. Po/Fl 10             t.o.m. det år de fyller 10 år     4 singlar, 1 dubblar
9. Po/Fl 10 Musse t.o.m. det år de fyller 10 år     4 singlar, 1 dubblar
10. Herrar 35 (lic)    fr.o.m. det år de fyller 35 år 2 singlar, 1 dubbel
11. Herrar 45 (lic)    fr.o.m. det år de fyller 45 år 2 singlar, 1 dubbel
12. Damer Elit (lic)                                               2 singlar, 1 dubbel
13. Damer motion                                                2 singlar, 1 dubbel
14. Flickor 16 (lic)  t.o.m. det år de fyller 16 år   2 singlar, 1 dubbel
15. Flickor 14 (lic)  t.o.m. det år de fyller 14 år   2 singlar, 1 dubbel
16. Flickor 12A       t.o.m. det år de fyller 12 år   4 singlar, 1 dubblar

17. Flickor 12B       t.o.m. det år de fyller 12 år   4 singlar, 1 dubblar

18. Flickor 12C       t.o.m. det år de fyller 12 år   4 singlar, 1 dubblar
19. Damer 35          fr.o.m. det år de fyller 35 år  2 singlar, 1 dubbel
20. Mixed Elit                                                    2 singlar, 1 dubbel
21. Mixed motion                                              2 singlar, 1 dubbel

(lic) - I dessa tävlingsklasser krävs betald spelarlicens för deltagande.

Om inomhusserie sträcker sig in på nytt kalenderår gäller för ungdomsklasserna (t.o.m. 16-årsklassen) att spelare får delta i slutspelandet av serien efter årsskiftet, även om åldersgränsen för tävlingsklassen då har överskridits.

För veteranspelare (H35, H45, D35) gäller i motsvarande situation, att spelare, som uppnått veteranålder först efter årsskiftet, inte får delta i slutspelandet.

Dispenser
I ungdomsklasserna kan förening söka dispens att spela med spelare som är äldre. Sådan dispensansökan skall insändas i samband med anmälan och behandlas därefter av regionen. Dispensansökan efter anmälningstidens utgång kan i undantagsfall behandlas.

4. SERIENS SANKTIONSKATEGORIER

De tävlingsklasser där betald spelarlicens krävs för att delta (se mom.3) är placerade i sanktionskategori 3.

De tävlingsklasser där betald spelarlicens inte krävs för deltagande är placerade i sanktionskategori 4 och matcher i dessa tävlingsklasser räknas inte in i underlaget för tennispoäng.

5. ANTAL LAG PER SERIE

Antal lag i varje serie är normalt fem. Beroende på antalet anmälda lag i tävlingsklassen kan dock antalet lag i serierna avvika från det normala antalet.

6. LAGENS INPLACERING I DIVISIONER och SERIER

 A.  I tävlingsklasserna för:
Herrar Elit          Damer Elit          Herrar                 Damer                Herrar 35           Herrar 45           Damer 35           Mixed Elit
Mixed                Pojkar 16           Pojkar 14            Flickor 16           Flickor 14

Tävlingsblocket beslutar inför varje seriesäsong vilka lag som skall ingå i den högsta serien, dvs division 1, i resp. tävlingsklass. I den högsta serien kommer de lag att ingå, som tävlingsblocket på grundval av spelarnas rankingpoäng/spelstyrka bedömer ha högst spelstyrka. Bedömningen görs utifrån den vid anmälningstidens utgång gällande officiella rankinglistan.

Övriga lag i resp. tävlingsklass placeras i division 2, där geografiska skäl i första hand är avgörande för lagens inplacering i olika serier.

B.   I tävlingsklasserna för:
Pojkar 12 A,B,C          Flickor 12 A,B,C              Pojkar/Flickor 10             Pojkar/Flickor 10 Musse

I dessa tävlingsklasser avgör i första hand geografiska skäl lagens inplacering i olika serier.

Tävlingsblocket förbehåller sig rätten, att när särskilda skäl finns, göra avsteg från bestämmelserna i avsikt att göra seriespelet rättvist, tilltalande och praktiskt genomförbart.

Ett förslag till serieindelning sänds på remiss till alla deltagande föreningar.

7. ENKELSERIE

Västgötaserien spelas som enkelserie, dvs lagen möter varandra endast en gång, hemma eller borta. Dubbelserie kan förekomma om serie omfattar litet antal lag.

8. ANMÄLAN

Inbjudan till Västserien utsändes före varje utomhus- resp. inomhusserie. Anmälan om deltagande sker via Internet och skall vara gjord senast den 1 mars för utomhusserien och senast den 30 augusti för inomhusserien.

För att tävlingsblocket skall kunna placera lag i lämpliga divisioner måste den anmälande meddela Svenska Tennisförbundet Väst vilka spelare som kommer att ingå i de olika lagen. Förslag på serieindelning sänds sedan på remiss till de deltagande föreningarna innan beslut fattas om serieindelning.

Förening får delta med flera lag i varje tävlingsklass.

9. FULLFÖLJANDE

Lag, som inplacerats i seriesystemet, är förpliktigat att fullfölja tävlingen.

Lämnar lag w.o. i hel lagmatch skall laget uteslutas ur serien, varvid lagets samtliga matcher borträknas. Förening, vars lag uteslutits eller som själv drar tillbaka lag efter det att anmälningstiden utgått, får betala en extra avgift på 500:-/lag och kan få sitt deltagande i denna tävlingsklass reducerat nästa säsong.

10. KONTAKTMÄN

Förening skall vid anmälan ange en kontaktman för varje lag.

Kontaktmannen för lagets talan då det gäller arrangerandet av matcher och ansvarar för resultatrapporteringen av hemmamatcher.

11. SPELPROGRAM

Spelprogram läggs ut på Svenska Tennisförbundets och Svenska Tennisförbundet Västs hemsidor. https://svtf.tournamentsoftware.com/

12. INBJUDAN TILL MATCH

Arrangerande föreningar inbjuder till match via Internet och enligt där gällande regler.

13. MATCHTIDER

Matcherna skall förläggas så att gästande lag inte behöver påbörja resan från hemorten före klockan 07.00.

Lagmatch i tävlingsklasserna Pojkar 14, Pojkar 12, Pojkar/Flickor 10, Pojkar/Flickor 10 Musse, Flickor 14 och Flickor 12 får inte förläggas till senare starttid än klockan 18.00 såvida inte båda lagens kontaktmän överenskommer om annat.

14. LAGUPPSTÄLLNING

A. Laguppställning i de tävlingsklasser där betald spelarlicens krävs:
Herrar Elit                Damer Elit               Mixed Elit              
Pojkar 16                 Pojkar 14                  Flickor 16                 Flickor 14

Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch.

För avgörande av rangordningen av spelare inom laget gäller ratingpoängen enligt senaste officiell ratinglista. Förening får själv avgöra rangordningen mellan spelare som har samma ratingpoäng. För spelare utan rating (12 år och yngre) i ovan nämnda serier gäller följande: Den valda rangordningen från första omgång får inte ändras under pågående serie.

Spelare, som inte finns upptagen i senaste rankinglistan men som därefter löser spelarlicens, inplaceras i laget på den plats som motsvarar hans/hennes erhållna rankingpoäng.

Om spelare inplaceras felaktigt i laget med avsteg från dessa bestämmelser förlorar laget samtliga de delmatcher där spelare är felaktigt placerade.

B. Laguppställning i följande tävlingsklasser där betald spelarlicens ej krävs:
Herrar              Damer                Damer 35      Herrar 35 
Mixed           

Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. Bäste spelare skall spela mot bäste, näst bäste mot näst bäste osv.

Föreningen avgör rangordningen av spelare inom laget enligt principen ovan, dvs bäste spelar förstasingel, näst bäste andrasingeln osv. Den sålunda valda rangordningen mellan spelare får ej ändras under pågående serie.

Reserv får insättas på den plats i laget, som motsvarar hans/hennes spelstyrka.

Om två eller flera spelare vid seriestarten finns upptagna på senaste officiell rankinglista måste dessa inbördes rangordnas efter rankingpoängen. Förening får själv avgöra den inbördes rangordningen mellan spelare som har samma rankingpoäng. Denna rangordning får ej ändras under pågående serie.

Om spelare ej finns upptagen på senaste rankinglista men därefter löst spelarlicens påverkar inte den nya licensen och rankingpoängen hans/hennes placering i laget (dvs han rangordnas i laget som om han/hon ej innehar licens).

Om spelare inplaceras felaktigt i laget med avsteg från dessa bestämmelser förlorar laget samtliga de delmatcher där spelare är felaktigt placerade.

C. Laguppställning i följande tävlingsklasser där spelarlicens ej krävs:
Pojkar 12                 Flickor 12                 Pojkar/Flickor 10   Pojkar/Flickor 10 Musse

I klasserna 10 och 12C spelas 4 singlar och 1 dubblar i form av ett tidsset av 25 minuter och kan inte sluta lika. Om det t ex står 4-4 30-0 spelas gamet klart. Om ett game inte är färdigspelat och matchen kan sluta lika, t ex 3-4, 30-15, spelas gamet klart. Står det lika då spelas ett avgörande game. När tiden är slut så spelar man no ad i avgörande game. Ingen spelare får spela mer än 2 singlar och 1 dubbel. Grundprincipen för singelspelet mellan spelarna i de båda lagen är följande: A(hemmalag) mot B(bortalag), B(hemmalag) mot A(bortalag), A(hemmalag) mot A(bortalag) och B(hemmalag) mot B(bortalag).

I klasserna 12A och 12B spelas 4 singlar och 1 dubbel i ett set tiebreak vid 6-6. Grundprincipen för singelspelet mellan spelarna i de båda lagen är följande: A(hemmalag) mot B(bortalag), B(hemmalag) mot A(bortalag), A(hemmalag) mot A(bortalag) och B(hemmalag) mot B(bortalag).

Möjlighet finns att ta in en eller två spelare till som då ersätter någon av A- eller B-spelaren i laget i en singelmatch.

Möjligheten finns också att ersätta en eller två spelare till någon av dubbelmatcherna.

Ingen rangordning av spelarna behöver tillämpas i dessa klasser.

15. GENOMFÖRANDE AV MATCH

Arrangerande förening svarar för att matchen genomförs i enlighet med inbjudan och bestämmelserna för Västserien. Ansvaret för att en lagmatch kan genomföras på ett sportsligt sätt åligger arrangerande förening oavsett vem eller vilka som är upphov till ev incidenter.

Sammandrag, där mer än två lag spelar på samma spelplats, kommer att genomföras i tävlingsklasser och divisioner där tävlingsblocket finner det lämpligt. Detta avgörs först efter att anmälningstiden utgått. Arrangör av sammandrag måste meddelas och ge sin tillåtelse till sammandraget.

16. MATCHLÄNGD

I tävlingsklasserna: Herrar Elit, Herrar, Herrar 35, Herrar 45, Damer Elit, Damer, Damer 35, Pojkar 16, Pojkar 14, Flickor 16, Flickor 14

spelas de enskilda matcherna i bäst av tre set med tie-break vid 6-6 i de två första seten. Ett ev avgörande tredje set spelas i form av ett matchtie-break först till 10 poäng och med två poängs marginal. Dubbelmatcherna spelas med No-Ad.

I tävlingsklasserna: Pojkar 12A och B, Flickor 12A och B.
Spelas de enskailda matcherna 1 set med tiebreak vid 6-6. Dubbelmatchenspelas med No-Ad.

I tävlingsklasserna: Pojkar 12C, Flickor 12C, Pojkar/Flickor 10, Pojkar/Flickor 10 Musse

spelas de enskilda matcherna i bäst av ett tidsset av 25 minuter och 5 minuters inbollning. Dubbelmatcherna spelas med No-Ad.

17. UNDERLAG

Alla av Svenska Tennisförbundets godkända underlag är tillåtna i utomhus- resp. inomhusserien.

18. BOLLAR

Arrangerande förening bestämmer vilket bollmärke som skall användas. Bollmärket måste dock vara godkänt för tävlingsspel av Svenska Tennisförbundet. I tävlingsklasserna Pojkar 12C, Flickor 12C och Pojkar/Flickor 10 måste samtliga matcher spelas med maxibollen. Pojkar/Flickor 10 Musse spelas med midibollen.

19. DOMARE

I alla matcher i tävlingsklasserna Pojkar/Flickor 10ochPojkar/Flickor 10Musse skall matchledare finnas. Matchledarens funktion återfinns i Tävlingshandbok för svensk tennis. Utbildningskravet för matchledaren gäller inte för Västserien.

I matcherna i övriga tävlingsklasser bör matchledare eller legitimerad domare finnas. Om delmatch spelas utan domare är varje spelare skyldig att döma sin planhalva i enlighet med de regler för spel utan domare som återfinns i Tävlingshandbok för svensk tennis.

Deltagande föreningar har ansvar för att förbereda sina mindre tävlingsvana ungdomar så att de klarar av att spela och samtidigt döma sin match.

20. MATCHDAGAR

Vid inbjudan till Västserien anger tävlingsblocket de tävlingshelger de kommer att använda för att genomföra seriespelet i de olika tävlingsklasserna. Tävlingsblocket förbehåller sig rätten att ändra någon enstaka helg beroende på antalet anmälda lag. Matchdagar framgår av spelprogrammet och är normalt lördagar och söndagar eller helgdag. (Se även mom.21 ang. ändring av matchdag).

21. ÄNDRING AV MATCHDAG

Träffas överenskommelse mellan föreningar att förlägga match till dag före den i spelprogrammet angivna möter detta inget hinder.

Träffas överenskommelse mellan föreningar att förlägga match till dag efter den i spelprogrammet angivna, skall detta meddelas tävlingsblocket för godkännande före den ordinarie matchdagen. Tävlingsblocket fastställer den överenskomna matchdagen, om den inte försvårar eller otillbörligt påverkar seriens genomförande.

Vill en förening uppskjuta match men den andra vägrar, skall den serieansvarige uppskjuta match endast i undantagsfall då synnerliga skäl föreligger.

Som skäl för uppskjutande av match kan inte godkännas, att förening av andra än nämnda skäl inte kan ställa upp med starkaste lag.

22. OTJÄNLIG VÄDERLEK

Vid otjänlig väderlek har föreningar rätt att i de fall full enighet uppnås, förflytta en eller flera delmatcher eller del av pågående match till inomhusbana.

Förflyttas match till inomhusbana färdigspelas den där, såvida inte annat överenskoms.

Om lagmatch inte färdigspelas på den dag som fastställts, skall den arrangerande föreningen ofördröjligen meddela detta till tävlingsblocket. Tävlingsblocket fastställer ny speldag efter att ha hört de båda lagens kontaktmän.

Avbruten match skall under alla förhållande vara färdigspelad före Västseriens sista speldag enligt programmet.

Om match i Västseriens sista spelomgång inte kan genomföras eller färdigspelas, fastställer tävlingsblocket ny speldag efter hörande av båda lagens kontaktmän.

Arrangerande förening är skyldig att, då otjänligt väder omöjliggör utomhusspel, om möjligt underrätta gästande förening härom i god tid genom personlig kontakt med gästande lag.

23. RESULTATRAPPORTERING

Den arrangerande föreningen skall efter varje lagmatch ofördröjligen rapportera matchens resultat på Internet.

Ansvarig för resultatrapporteringen är hemmalagets kontaktman.

24. KOSTNADER

Hemmalaget svarar för planhyra, fika och bollkostnader samt anskaffar domare/matchledare.

Bortalaget svarar för sina reskostnader.

Vid ev sammandrag svarar arrangerande förening för planhyra, bollkostnader och egen fika samt anskaffning av domare/matchledare.

Gästande förening/ar svarar för sina resekostnader och egen fika.

25. POÄNGRÄKNING och SÄRSKILJNING

Segrande laget i en lagmatch erhåller två poäng, för oavgjort resultat räknas en poäng och för förlust noll poäng.

Om lag måste lämna w.o. i delmatch eller w.o. döms för felaktigt placerad spelare räknas 1-0 i matchresultat, 2-0 i setresultat och 12-0 i gameresultat.

Om en spelare (par) tvingas avbryta en påbörjad match, skall denna vid uppgörande av serietabell räknas som om matchen fullföljts enligt följande exempel:

EXEMPEL:          A tvingas ge upp efter att ha vunnit första set med 6-1 samt haft ledningen i andra set med 4-2. Motståndaren förklaras då som vinnare med 1-6, 6-4, 6-0

Det lag, som uppnått högsta poängtal, har vunnit serien. Har flera lag i serien samma poängtal avgör i första hand skillnaden mellan vunna och förlorade delmatcher, i andra hand skillnaden mellan vunna och förlorade set, i tredje hand skillnaden mellan vunna och förlorade game. I fjärde hand görs ovanstående beräkning i motsvarande turordning för inbördes möten mellan de lag som skall särskiljas. I sista hand tillgrips lottning.

26. PLAKETTER, DIPLOM och VANDRINGSPRIS

Seriesegrande lag erhåller serieplakett samt lagdiplom.

Plaketter erhålls i samma antal som antalet singelmatcher i tävlingsklassen.

Serieplaketter och diplom utdelas vid Svenska Tennisförbundet Västs årsmöte.

Förening kan till självkostnadspris beställa extra plaketter till seriesegrande lag hos Svenska Tennisförbundet Väst.

Den förening som under kalenderåret, dvs utomhusserien och inomhusserien tillsammans, samlat flest poäng, erhåller en inteckning i Svensk Tennis Västs vandringspris "Årets serieklubb i Västserien".

Vandringspriset jämte åtföljande diplom utdelas årligen vid Svensk Tennis Västs årsmöte.

27. PROTESTER

Protester skall vara skriftliga och vara tävlingsblocket tillhanda senast 8 dagar efter den aktuella händelsen.

För att protest skall tas upp till behandling skall även en protestavgift à 100:- vara Svenska Tennisförbundet Väst

(bankgiro 343 - 9353) tillhanda inom 8 dagar.

Tävlingsblocket avdömer protesten. Om protesten bifalls, återbetalas protestavgiften. Om utslaget överklagas återbetalas protestavgiften om protesten slutligt bifalls.

Tävlingsblockets utslagkan senast inom 8 dagar efter det att berörda parter tillställts ordalydelsen överklagas hos regionstyrelsen. Härvid skall ny avgift à 100:- deponeras av den överklagande parten inom 8 dagar.

Efter behandling ändrar eller bekräftar regionstyrelsen utslaget. Deponeringsbeloppet återbetalas om den överklagande parten får rätt.

28. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I övrigt gäller Svenska Tennisförbundets tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

29. REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

A. Tävlingsklasserna 1-5, 9-15 och 17

Om en förening har flera lag i samma tävlingsklass förlorar spelare, som deltar i mer än en lagmatch i ett lag med högre beteckning, rätten att vidare delta i lag med lägre beteckning.

Med högre beteckning avses att föreningens A-lag i en tävlingsklass har högre beteckning än föreningens B-lag i samma tävlingsklass, B-laget har högre beteckning än C-laget osv.

EXEMPEL:          En förening deltar med A-lag och B-lag i samma tävlingsklass. En spelare från B-laget har rätt att delta en lagmatch i A-laget och därefter gå tillbaka till B-laget.

Om samme spelare deltar i ytterligare en lagmatch med A-laget, får han/hon inte spela vidare med B-laget.

B. Tävlingsklasserna 6-8 och 16

B. Tävlingsklasserna: Herrar Elit och Damer Elit

Spelare har rätt att under samma säsong även delta i Svenska Tennisserierna och Svenska Tennisförbundets Elitserie.

C. Tävlingsklasserna 2-6, 9-10 och 12-17:

Spelare har rätt att delta i en lagmatch i Svenska Tennisserierna eller i Svenska Tennisförbundets Elitserie eller i Västseriens tävlingsklass för Herrar Elit och Damer Elit och därefter återgå till spel i Västseriens tävlingsklasser 2-9 och 14-18!

Om spelare deltar i mera än en lagmatch sammanlagt i nämnda serier förlorar han/hon rätten till vidare spel i Västseriens tävlingsklasser 2-9, och 14-18 under samma säsong.

(Bestämmelserna antagna 2020-01-30)

 

Uppdaterad: 05 FEB 2018 16:57 Skribent: Jan Gunnar Lidén

  

Följ oss på!

 

 

 

 

Synpunkter på SvTF Västs verksamhet!

Svenska Tennisförbundet Väst tar emot mer än gärna förslag och idéer på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Kontakta verksamhetsansvarige Peter Lindgren via e-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Väst
Brättevägen 9
462 35 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0706976464, 0739864289
E-post: peter.tennisvast@tel...

Se all info