Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2010


Årsmötesprotokoll Svensk Tennis Väst

21 mars 2010

Plats: Quality Hotell, Vänersborg

Närvarande:  Styrelseledamöter Svensk Tennis Väst, blockfunktionärer samt ombud från föreningar

Ordförande Mats Andersson hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till dagens gäst Helena Norfeldt från Tennismagasinet. Helena berättade om tidningen och möjligheter till samarbete mellan regionen, regionens föreningar och Tennismagasinet.

§1 Öppning samt upprop och fastställande av röstlängd
Mats Andersson öppnade årsmötet med en kort tillbakablick över bildandet av regioner samt det första verksamhetsåret i Svensk Tennis Väst.

Förrättades upprop och röstlängden justerades enligt följande:

Alingsås TK
Fredrik Lindh         3 
Marcus Järrebring  3

Härna LTK
Sören Johansson   2   
Lennart Johansson 1

Mariestads TK
Kell-Åke Nilsson     1
Per Hagejärd         1

Skultorps TK
Urban Brumm       3

Skövde TF
Stig Kullingsjö       5

Uddevalla TK
Tina Wolkenhauer  2
Oliver Fjell            1

Vänersborgs TK
Dan Löfving              3
Sven-Åke Johansson 3

7 föreningar  12 ombud    28 röster

§2 Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Mats Andersson till ordförande för mötet.

§3 Föredragslista för mötet
Årsmötet godkände den utsända föredragslistan.

§4 Val av sekreterare för mötet
Årsmötet valde Jan-Gunnar Lidén till sekreterare för mötet.

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Årsmötet valde Dan Löfving, Vänersborgs TK och Tina Wolkenhauer, Uddevalla TK till justeringsmän och rösträknare.

§6 Mötets behöriga utlysning
Årsmötet ansågs behörigt utlyst. Detta har skett i Nyhetsbrev nr 1 och 2 år 2010 från Svensk Tennis Väst samt på hemsidan för Svensk Tennis Väst.

§7 Verksamhetsberättelse
Regionens första verksamhetsberättelse genomgicks och kommenterades. Efterhand gjordes också prisutdelningar av olika slag enligt följande:
Sid 4. Regionens fyra juniorpris uttdelades till Sofia Häger, Lidköpings TK, Donika Bashota, Ulricehamns TK, Simon Käll, Lidköpings TK samt Mikael Ymer, Skara TK. Ingen av pristagarna var dock inte på plats.
Sid 6 Plaketter och diplom till alla seriesegrande lag i Västserien 2009 samt vandringspriset Årets Serieklubb som delades mellan Alingsås TK och Vänersborgs TK.
Sid 7 Vandringspriset Årets RM-klubb och segrande förening i Eurotravels Västtour 2009 till Lidköpings TK.
Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen
Då ingen revisor fanns på plats läste ordföranden upp revisionsberättelsen.

§9 Ansvarsfrihet för regionstyrelsens förvaltning
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10 Val av ordförande på ett år.
Årsmötet omvalde Mats Andersson, Lidköping.

§11 Val av styrelseledarmöter på två år
Årsmötet omvalde Peter Lindgren, Vänersborg samt nyval av Jonas Ackerot, Hammarö och Tomas Wiberg, Ulricehamn.
Dessutom fyllnadsval av Oliver Fjell, Uddevalla på ett år.

§12 Val av en revisor samt en revisorsuppleant på ett år
Årsmötet nyvalde Gunnar Hjalmarsson till ordinarie revisor och som suppleant omvaldes Anders Wengholm, Alingsås

§13 Val av blockledamöter på ett år:
a)Klubbutvecklingsblocket
Valberedningen förslog
att detta blockets arbete övertas av hela styrelsen, som inom sig utser en ansvarig person för klubbutvecklingsfrågor.
Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.
b) Sportblocket
Årsmötet nyvalde Peter Lindgren, Vänersborg (ordf.), Isabell Högberg, Trollhättan, Marcus Lindberg, Lidköping, Andreas Magnusson, Kil samt omvalde Tino Auinger, Sandared
c) Tävlingsblocket
Årsmötet nyvalde Tomas Wiberg, Ulricehamn (ordf.), Oliver Fjell, Uddevalla samt omvalde Peter Karlsson, Strömstad.
d) Utbildningsblocket
Årsmötet beslöt, enligt valberedningens förslag,
att välja ett utbildningsblock. Årsmötet valde Jonas Ackerot, Hammarö (ordf.), Peter Lindqvist, Mariestad, Per Skott, Karlstad samt Michael Henriksson, Borås att ingå i detta block.

§14 Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte i april 2010
Enligt rekommendationer från Svenska Tennisförbundet skall regionens sex mandat fördelas så att tre går till klubbrepresentanter och tre till regionstyrelsen. Årsmötet beslöt
att intresserade föreningar snarast, dock senast den sista mars, lämnar in namn på intresserade ombud. Skulle inte föreningsombuden bli tre ersättes dessa av ledamöter i regionstyrelsen eller blockledamöter.

§15 Val av ombud till Idrottsförbundens och SISU:s årsmöte 2010
Årsmötet beslöt,
att hänskjuta till styrelsen, att utse ombud.

§16 Val av valberedning på ett år
Årsmötet omvalde Siv Pettersson, Uddevalla samt nyvalde Ove Thörnkvist, Lidköping till ledamöter i valberedningen.

§17 Förslag från styrelsen samt motioner för föreningar.
Inga förslag eller motioner förelåg.

§18 Fastställande av årsavgift till Svensk Tennis Väst för 2011
Årsmötet godkände styrelsens förslag på oförändrad avgift till regionen på 40kr/medlem.

§19 Fastställande av budget för 2010
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår..

§20 Regionens mål- och verksamhetsplan för 2010
En kort genomgång gjorde över mål- och verksamhetsplan för det gångna året och konstaterades att de flesta målen hade uppnåtts. Gällande de övergripande långsiktiga målet till 2012 angående medlemmar, juniorer i tennisskolor och licensierade spelare hade nyckeltal tagits fram av kansliet som visade att framförallt licensierade spelare kunde förbättras avsevärt.
Därefter presenterades en mål- och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till mål- och verksamhetsplan.

§21 Motioner och förslag från SvTF:s styrelse till Svenska Tennisförbundet årsmöte
En motion från Svensk Tennis Öst förelåg angående fördelningen av Idrottslyftet.
Årsmötet beslöt
att följa SvTF:s yttrande över motionen som yrkar avslag med hänvisning till de regler som gäller för Idrottslyftet.
Vidare fanns ett utkast från SvTF till nya regler för avgiftsdebitering, som skulle grundas på omsättningen i föreningarna och inte på medlemsantalet. Årsmötet tyckte förslaget var tilltalande , men att ett klargörande behövs vad som ingår i årsomsättningen.

§22 Övriga frågor
Under denna punkt väcktes frågor om översyn av regionseriens bestämmelser främst avseende dispenser och deltagande av flickor och pojkar i samma lag samt en kurs innehållande träningsmodeller. Den nya styrelsen åtog sig att se över frågorna.

§23 Utmärkelse samt avtackning
Jan-Gunnar Lidén utdelade ledarstipendiet Harry Claars Minne till Lennart Johansson, Härna LTK, varefter ordförande Mats Andersson avtackade de avgående styrelseledamöterna Percy Wangeby, Ove Thörnkvist och Fredrich Persson.

§24 Avslutning
Ordförande Mats Andersson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mats Andersson                                      Jan-Gunnar Lidén
Ordförande                                            Sekreterare

Justeringsmän

Dan Löfving                                           Tina Wolkenhauer

Uppdaterad: 11 OKT 2017 16:51 Skribent: Jan Gunnar Lidén

  

Följ oss på!

 

 

 

 

Synpunkter på SvTF Västs verksamhet!

Svenska Tennisförbundet Väst tar emot mer än gärna förslag och idéer på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Kontakta verksamhetsansvarige Peter Lindgren via e-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Väst
Brättevägen 9
462 35 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0706976464, 0739864289
E-post: peter.tennisvast@tel...

Se all info